Użyczenie samochodu przez najbliższą rodzinę bez podatku dochodowego

Użyczenie samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez członków najbliższej rodziny nie generuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.3.2018.1.WR.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego zawartej z teściem, wykorzystuje ww. auto w działalności gospodarczej. Podatnik stanął na stanowisku, że nie jest zobowiązany do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnie użyczonego przez swojego teścia samochodu osobowego. Powołał się przy tym na przepis art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20. Wskazał również, że  myśl art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  3. do grupy III – innych nabywców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z Wnioskodawcą, stwierdzając, że z treści przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, iż co do zasady, z tytułu bezpłatnego użyczenia na podstawie umowy użyczenia przedmiotów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej powstaje przychód z tej działalności. Jednakże ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, uzależnione od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobami zawierającymi tego typu umowę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *