Nowe regulacje dotyczące paragonów fiskalnych

W konsekwencji, po tej dacie podatnicy są zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisach wymóg modyfikacji treści wydawanych paragonów fiskalnych.
Wprowadzone zmiany są konsekwencją wprowadzonych w styczniu 2013 r. zmian w fakturowaniu, w szczególności pojawienia się w polskim obrocie gospodarczym faktur uproszczonych. Założeniem nowych regulacji Rozporządzenia było również rozszerzenie ochrony konsumentów. Na taką konieczność wskazywał wcześniej przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 63/09 stwierdził, iż paragony wystawiane przez podatnika powinny być na tyle szczegółowe, aby organ podatkowy mógł zweryfikować rozliczenie podatku, a jednocześnie konsument miał możliwość dokonania kontroli zakupów.
Nowe regulacje nakładają na podatników obowiązek modyfikacji treści dokumentów fiskalnych w celu zapewnienia ich czytelności, a także umożliwienia nabywcy sprawdzenia prawidłowości dokonanej transakcji. W rezultacie, sprzedawcy od dnia 1 października 2013 r. poza dotychczasowymi elementami paragonu są zobowiązani do umieszczania na wydrukach dodatkowo:

  • oznaczenia „PARAGON FISKALNY”,
  • ilości i wartości sumarycznej sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
  • wartości rabatów lub narzutów, o ile występują,
  • numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy oraz
  • nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

Wśród znowelizowanych przepisów najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia umieszczania na paragonach nazwy pozwalającej na „jednoznaczną identyfikację” sprzedawanych towarów / świadczonych usług. Brak szczegółowej definicji odnośnie powyższego wyrażenia spowodował wysyp wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji w sprawie potwierdzenia prawidłowości stosowanego w przedsiębiorstwach systemu nazewnictwa sprzedawanych towarów czy świadczonych usług (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2013 r. czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2013 r.)

W związku z wątpliwościami podatników, w dniu 12 września 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492). Zgodnie z jej brzmieniem sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi powinien być w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Sprzedawca powinien używać na paragonach takich opisów asortymentu, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku. Minister Finansów podkreślił, iż na wydrukach nie muszą być umieszczane informacje o poszczególnych cechach towarów takich jak barwa, pojemność, rozmiar, ale jednocześnie wykluczył też możliwość stosowania nazw grup towarów. Przykładowo zamiast pozycji „warzywa” należy wprowadzić do kodów kasy fiskalnej pozycję „pomidory”, z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) – objęte 8% VAT oraz pomidory na gałązce – objęte 5% VAT. W takiej sytuacji sprzedawca powinien wprowadzić oddzielne kody dla poszczególnych kategorii.
Kolejne wątpliwości pojawiły się w związku z możliwością żądania przez nabywcę umieszczenia numeru NIP na paragonach. A mianowicie podatnicy zastanawiali się nad możliwością dalszego stosowania kas fiskalnych, które nie posiadają technicznych możliwości w zakresie umieszczania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż po  upływie okresu przejściowego, tj. po dniu 30 września 2013 r., nie będzie konieczne dokonywanie wymiany używanych dotychczas kas, pod warunkiem, iż kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika. Zgodnie z opublikowanym pismem wykorzystywanie kas, które nie mają możliwości umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy, będzie możliwe aż do momentu ich zużycia.
Dodatkowo, należy przypomnieć również o innym obowiązku spoczywającym na podatnikach w zakresie paragonów fiskalnych. Mianowicie, z dniem 31 grudnia 2012 r. upłynął okres przejściowy, podczas którego przedsiębiorcy mogli korzystać ze skróconego (do dwóch lat) terminu obowiązkowego przechowywania kopii paragonów fiskalnych. W aktualnym stanie prawnym w stosunku do sprzedaży wykonanej po dniu 1 stycznia 2013 r. podatnicy są zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *