Wycena emisji obligacji w euro

Wartość nominalna emisji 10-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 19 stycznia 2026 r. wyniosła 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 65 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność w wysokości  1,542 %, przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1,50%.
Według wyliczeń, nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z Polski (27 %), Niemiec (18 %), Francji (10 %), Wielkiej Brytanii (9 %), Szwajcarii (8 %), Austrii (7 %), Bliskiego Wschodu (4 %), Holandii (3 %), Włoch (3 %), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4 %), pozostałych krajów europejskich (6 %) oraz z Azji i USA (1 %).
Struktura podmiotowa inwestorów składała się z banków (59 %), funduszy inwestycyjnych (26 %), banków centralnych i instytucji publicznych (8 %) oraz instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych (6 %).
Wartość nominalna emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 750 mln euro. Obligacje wyceniono zostały na 100 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność w wysokości 2,471 % przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2,375 %.
Nabywcami obligacji byli inwestorzy z Niemiec (45 %), Wielkiej Brytanii (10 %), Polski (9 %), Szwajcarii (7 %), Austrii (6 %), Włoch (5 %), Holandii (4 %), Francji (2 %), Bliskiego Wschodu (2 %), krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1 %), pozostałych krajów europejskich (6%) oraz z Azji i USA (3%).
W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się zgodnie z obliczeniami fundusze inwestycyjne (54 %), banki (24 %), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (15 %) oraz banki centralne i instytucje publiczne (4 %)
Emisje obligacji przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN), a kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki Citi, HSBC, ING, Societe Generale i UniCredit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *