Ogłoszenie sprawozdania finansowego, część 7

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
  • opinię biegłego rewidenta, (dla jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa się informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia)
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Jak widać nie składa się not objaśniających ani sprawozdania z działalności jednostki. Nie ma tez obowiązku złożenia danych do ogłoszenia jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia sprawozdania znaleźć można na stronie internetowej http://www.cuw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=84

Sprawozdania mogą być przesłane listem poleconym na adres:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WWIP
DZIAŁ MONITORA POLSKIEGO B
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

W piśmie przewodnim należy podać dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany), adres korespondencyjny (jeżeli występuje), nazwę i adres firmy, na który należy wystawić fakturę VAT, NIP, numery REGON, PKD, telefon kontaktowy. Informacje dotyczące Dziennika Urzędowego Monitor Polski B można uzyskać pod numerami telefonów: 694-62-24, 694-67-36, 694-62-94, 694-72-41..

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *