Zmiany w UoRach uchwalone przez Sejm

Ułatwienia mają dotknąć m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób. W wyniku zmian. Ww. podmioty będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych, mali przedsiębiorcy nie będą musieli wykazywać w swoich sprawozdaniach np. „wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego i zatrudnienia”, uproszczona również zostanie ewidencja przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych będą mogły prowadzić też małe organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego). W wyniku zmian doprecyzowane zostanie również, iż organizacje pozarządowe będą mogły uzyskiwać przychody tylko z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku, odsetek z rachunków bankowych lub w SKOK-ach – prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością oraz lokat terminowych i innych form oszczędzania na tych rachunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *