Zwolnienie z PIT dofinansowania opieki nad dzieckiem pracownika

W tym miejscu warto przypomnieć, że myśl aktualnie obowiązujących przepisów wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych. Z kolei nowelizacja przepisów rozszerza zakres przedmiotowy powyższego zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza nowe zwolnienie obejmujące świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, 
  • uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Limit zwolnienia został ustalony na 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Druga grupa zmian dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W myśl dodanych regulacji kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą także trzy kategorie wydatków. Po pierwsze, koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola. Po drugie, koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola. Po trzecie, koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola. Powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *