Będzie łatwiej w sporach z instytucjami finansowymi

Ustawa normuje m. in. postępowanie reklamacyjne klientów instytucji finansowych oraz przewiduje powołanie, w miejsce dotychczasowej instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Finansowego.
W myśl ustawy reklamacja będzie mogła być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów. Po złożeniu przez klienta reklamacji podmiot rynku finansowego będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia i udzielenia klientowi odpowiedzi. Odpowiedzi na temat zgłoszonej reklamacji należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w dłuższym terminie – do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sankcją za niedotrzymanie określonych terminów będzie uznanie reklamacji za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
Z kolei do zadań Rzecznika Finansowego należeć będzie podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Rzecznikowi będzie także  przysługiwać prawo do nakładania administracyjnych sankcji pieniężnych. Zasady finansowania Rzecznika Finansowego ukształtowano w sposób analogiczny do zasad finansowania Rzecznika Ubezpieczonych. Ustawa przewiduje, że spór między klientem a podmiotem rynku finansowego będzie mógł być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Rzecznika Finansowego będzie powoływać Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na czteroletnią kadencję. W myśl przepisu przejściowego Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejścia w życie ustawy staje się Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *