Odpowiedzialność biegłego rewidenta – odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna

Odpowiedzialność dyscyplinarna wynika z rozdziału 4 ustawy o biegłych rewidentach. Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z przepisami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności oraz zasadami etyki zawodowej. Karami wynikającymi z odpowiedzialności dyscyplinarnej są:

1. upomnienie, ulega zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia;

2. nagana, ulega zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia;

3. kara pieniężna, którą wymierza się do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, kara pieniężna ulega zatarciu po roku od dnia jej zapłaty;

4. zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3, ulega zatarciu po 3 latach od upływu okresu, na który zakaz został orzeczony;

5. wydalenie z samorządu biegłych rewidentów, ulega zatarciu po 5 latach od dnia skreślenia z rejestru.

Odpowiedzialność cywilna wynika z art.51 ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie z którym podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim działaniem lub zaniechaniem. W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków biegłego rewidenta kwota ewentualnego odszkodowania jest ograniczona do mniejszej kwoty z dwóch:

a) 20-krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji finansowej lub kwoty 12.000.000 PLN – w przypadku badania jednostki zainteresowania publicznego;

b) 10-krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji finansowej lub kwoty 3.000.000 PLN – w przypadku pozostałych jednostek.

W przypadku umyślnego naruszenia obowiązków biegłego rewidenta kwota odszkodowania nie jest ograniczona powyższymi kwotami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *