Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu rachunku zysków i strat – błędy prezentacyjne, część 2

W poprzedniej część opracowania przedstawione zostały najważniejsze nieprawidłowości wynikające z naruszenia zasad rachunkowości. Teraz wskazane zostaną te, które dotyczą sposobu zaprezentowania informacji.

Do kategorii błędów prezentacyjnych należą głównie:

– brak wyodrębnienia aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dotyczących jednostek powiązanych (często w następstwie nieumiejętnej identyfikacji takich jednostek);

– okres, za który został sporządzony rachunek zysków i strat – od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i okres poprzedni – od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.; należy unikać określeń w rodzaju „rok bieżący”, „rok poprzedni”). Trzeba mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe to dokument o wysokim stopniu sformalizowania;

– nieprawidłowa kwalifikacja kosztów rodzajowych;

– prezentacja zysku / straty ze sprzedaży środków trwałych w szyku  rozwartym, prawidłowa prezentacja winna być wykazana per saldo;

– podobnie różnice kursowe często wykazywane są w szyku rozwartym, zaś prawidłowa prezentacja winna być wykazana per saldo, jako koszt bądź przychód finansowy w zależności od przewagi ujemnych różnic nad dodatnimi bądź odwrotnie;

– prezentacja odpisów aktualizujących należności często prezentowanych  w pozycji Inne koszty, prawidłowa prezentacja to „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”.

Pamiętajmy, iż Rachunek zysków i strat  jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego  a zarazem jednym z  najczęściej analizowanych przez czytelników sprawozdań. Dlatego tak niezwykle ważne jest wyeliminowanie błędów – zarówno tych o charakterze prezentacyjnym jak i tych dotyczących naruszenia zasad rachunkowości.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *