Brak przedawnienia – nowa propozycja nowelizacji przepisów

Zgodnie z najnowszym poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 867), planowane jest dodanie nowego artykułu 15zzr1 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842).

Powyższy planowany przepis stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie będzie biec przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedawnienie karalności nie jest prawem człowieka, czy też stanem w którym moglibyśmy oczekiwać tego prawa, lecz stanowi instrumentu polityki kryminalnej. Tym samym w opinii twórców projektu, ustawodawca może dostosowywać zakres tej instytucji do aktualnej szczególnej sytuacji społecznej, za którą należy uznać w szczególności stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowo podkreślono, że obywatel nie może oczekiwać korzyści, które dla niego mogłyby wynikać w związku z naruszeniem prawa ze względu na taką, a nie inną politykę karną. Chodzi tu w szczególności o założenie, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa nie można byłoby prowadzić spraw z uwagi na kwarantannę jednego z uczestników, czy w związku z całkowitym zamknięciem sądów bądź ogólnie organów państwowych. W opinii pomysłodawców nowelizacji, taka sytuacja działałaby zbytnio na korzyść niektórych osób – m.in. podatników wobec których prowadzone są długoletnie postępowania, gdyż na skutek długotrwałego przeciągania się takiej sytuacji mogłoby dojść do przedawnienia.

W związku z powyższym organy podatkowe będą miały możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Tym samym organy podatkowe bez większych skrupułów, będą mogły spokojnie przeciągać postępowania bez obaw, że upłynie termin przedawnienia.

Co więcej, zgodnie z art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw, nowe przepisy mają odnosić się zarówno do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy, jak i do kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

Jednocześnie brak jest informacji w zakresie tego, w jakiej dacie nastąpi ewentualne zawieszenie biegu terminów przedawnienia w odniesieniu do czynów, które jeszcze się nie przedawniły, tj. (i) czy w momencie wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji (ii) czy w dacie rozpoczęcia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku drugiego wariantu mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której nowe przepisy obowiązywałyby z mocą wsteczną na niekorzyść oskarżonego/podejrzanego. Tym samym nowe przepisy mogłyby obowiązywać już wobec sytuacji z okresu od marca 2020 r. – momentu wprowadzenia stanu epidemii na terenie całego kraju.

Podsumowując wszystko, co powyżej należy stwierdzić, że ustawodawca pod pozorem walki z negatywnymi konsekwencjami związanymi z trwającą epidemią koronawirusa niebezpiecznie zaczyna ograniczać prawa przysługujące podatnikom. Instytucja przedawnienia zawsze była swoistym parasolem ochronnym dla wszystkich podatników oraz pewnego rodzaju motywatorem dla organów podatkowych do sprawnego przeprowadzania wszelkich działalności. Zaproponowana zmiana doprowadzi jedynie do sytuacji, w której podatnicy będą musieli się nastawić na jeszcze żmudniejsze działania organów niż dotychczas.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *