Dokumentacja niezbędna do wydania opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym – część 2

Jeszcze przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego taka osoba powinna uporządkować i przygotować dokumenty dotyczące  zagadnień formalno – prawnych badanej jednostki, m.in.:

 • akt założycielski oraz wszelkie jego zmiany,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • księgę udziałów Spółki i dane identyfikacyjne udziałowców,
 • protokoły i uchwały Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu w okresie sprawozdawczym podlegającym badaniu,
 • decyzje w sprawie nadania numeru REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej,
 • wszelkie zaświadczenia i zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności np. licencje, koncesje, zezwolenia,
 • schemat organizacyjny Spółki,
 • powiązania kapitałowe,
 • bilans i rachunek zysków i strat za trzy lata wstecz, licząc od okresu sprawozdawczego podlegającego badaniu,
 • opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy – jeżeli to sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta,
 • potwierdzenie złożenia sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy do:

– urzędu skarbowego,
– sądu,
– opublikowania w Monitorze Polskim B – jeżeli to sprawozdanie finansowe podlegało publikacji,

 • protokoły i decyzje z kontroli podatkowych i innych kontroli urzędowych.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów dotyczących zagadnień formalno prawnych, a także dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz dokumentacji dotyczącej oprogramowania i sprzętu komputerowego jednostka powinna przygotować i przedstawić do wglądu biegłemu rewidentowi wszelkie występujące w badanej jednostce przepisy wewnętrzne, na które składają się m.in.:

 • regulaminy pracy organów statutowych (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu) wprowadzonych do stosowania uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
 • regulamin organizacyjny,
 • zakładowy regulamin pracy,
 • zakładowy regulamin wynagradzania,
 • zakładowy regulamin socjalny,
 • regulamin kontroli wewnętrznej,
 • instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych,
 • instrukcja inwentaryzacyjna.W następnych częściach wskazane zostaną kolejne dokumenty, które należy przedstawić biegłemu badającemu sprawozdanie finansowe.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *