Rachunkowość w spółce komandytowej

Czy taka spółka osobowa, jaką jest spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe od początku działalności czy też może poczekać aż jej przychody przekroczą kwotę 1.200.000 euro?

Spółki komandytowa bez względu na to, kto jest komplementariuszem lub komandytariuszem musza prowadzić księgi rachunkowe bez względu na rozmiary działalności.
Zakres podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm). stanowi on miedzy innymi, że księgi rachunkowe powinny prowadzić

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt. 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Spółka komandytowa, której zasady funkcjonowania są uregulowanie w art. 102-124 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).jest, zatem osobową spółką handlową, która zawsze musi prowadzić księgi rachunkowe, niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu.

Na podstawie przepisów art. 4 ust 5 uor kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości w szczególności za:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Jak zapewne Pani zauważyła nie różnią się te obowiązki od obowiązków kierowników spółek z o.o. czy akcyjnych.

W praktyce powinna Pani zwrócić szczególną uwagę na rozrachunki z komandytariuszami i komplementariuszami. W ramach Zakładowego Planu Kont, warto na te rozrachunki ( zwykle, jako pozostałe rozrachunki) przewidzieć nieco bardziej rozbudowaną ewidencję analityczną, w której będzie Pani odrębnie ujmowała wniesienie wkładów, wypłaty z zysku ( dywidendy i zaliczki)

Podstawa prawna

art. 102-124 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).
art. 2 ust 1, art. 4 ust 3 i 5 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

Jedna myśl na temat “Rachunkowość w spółce komandytowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *