Samochód, jako materiał? Ujęcie w księgach rachunkowych

W przypadku samochodów przyzwyczailiśmy się, że stanowią środki trwałe i są wprowadzane do ewidencji środków trwałych. W przeciwnym wypadku, jak panuje powszechny pogląd na potrzeby rozliczania podatku dochodowego, konieczne byłoby prowadzenie uciążliwej ewidencji przebiegu pojazdu. Tymczasem przepisy prawa bilansowego i regulacje podatkowe wcale tak nie przesądzają.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, art. 16 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do środków trwałych zaliczamy te składniki majątkowe, które będą użytkowane przez jednostkę przez okres powyżej jednego roku. Jeśli jednostka ma zamiar użytkować samochód przez okres poniżej 12 miesięcy nie ma powodu, że by zaliczać go ewidencji środków trwałych.
Na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 uor będzie on materiałem, ponieważ ma być użytkowany na potrzeby jednostki. W świetle art. 17 ust 2 uor kierownik jednostki powinien zdecydować o sposobie prowadzenia ewidencji zapasów. W tym wypadku w praktyce są stosowane najczęściej dwa rozwiązania – prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa lub materiał tu samochód odpisywany jest w koszty w chwili zakupu.

Te rozwiązania będą miały odmienny skutek, jeśli chodzi o wynik finansowy i podstawę opodatkowania. Samochód stanie się kosztem, ale w innym czasie.

Niezależnie od tego czy w tym wypadku samochód będzie „na stanie” magazynowym czy będzie zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości odpisany w koszty nakłady związane z jego użytkowaniem będą stanowiły koszty:

  • W rachunkowości koszty zużycia materiałów (płyny eksploatacyjne, paliwo itp.), naprawy (remonty, przeglądy), pozostałe koszty rodzajowe ( ubezpieczenia)
  • W podatkach koszty uzyskania przychodów – zakup paliwa, usług remontowych, ubezpieczenia spełnia kryterium z art. 15 ust1 updop i art. 22 ust1 updof, czyli jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodu bądź jego zachowania lub zabezpieczenia. To samo dotyczy innych wydatków. Auto jest majątkiem spółki, zatem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest potrzebne (por. np. art. 16 ust 1 pkt 51 updop)

Przepisy prawa bilansowego i podatkowego nie zawierają kryterium wartości dla środków trwałych, zatem nawet auta, których wartość znacznie przekracza 3500zł mogą być odpisywane w koszty o ile przewidywany okres ich użytkowania jest krótszy niż 12 miesięcy. Prawo podatkowe nie zawiera tu dodatkowych ograniczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *