Szczególny obowiązek podatkowy dla energii

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje, co do zasady, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust.4 ustawy o VAT). Jednakże dla niektórych dostaw towarów oraz usług ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
Na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli termin taki został określony  w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej (…). Z treści tego przepisu wynika zatem, iż podatnik w drodze umowy decyduje o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy. Charakterystycznym elementem powołanego przepisu jest to, że odnosi się on do umowy nie z tytułu świadczenia określonych usług, ale do umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu tych czynności.

Należy zwrócić uwagę na konstrukcję omawianego przepisu, bowiem pozwala on podatnikom na takie ustalenie warunków umowy (termin zapłaty) regulującej rozliczenia z tytułu dostaw energii elektrycznej, że obowiązek rozliczenia podatku VAT powstanie zgodnie z wolą podatnika. Na podstawie tego przepisu podatnik ma zatem możliwość rozliczenia podatku dopiero z upływem terminu płatności, czyli co do zasady po otrzymaniu zapłaty od usługobiorcy. Biorąc pod uwagę to, że usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej są świadczone z reguły  na rzecz szerokiej rzeszy odbiorców, przepis ten należy ocenić pozytywnie jako zabezpieczający interes podatnika – usługodawcy.

Jedna myśl na temat “Szczególny obowiązek podatkowy dla energii”

  1. Jeśli spółka sporządza sprawozdanie finansowe wg ustawy to nie ma możliwości samodzielnego podniesienia wartości środka trwałego. Muszą być odrębne przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *