Bony pracownicze jednak podlegają opodatkowaniu VAT – przełomowe orzeczenie ETS

Jednakże w świetle orzeczenia ETS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie Astra Zeneca (C-40/09) można powziąć wątpliwości, czy rzeczywiście bony nie powinny być opodatkowane VAT.

W niniejszym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przekazanie bonów towarowych przez spółkę, która nabyła je za cenę obejmującą podatek od wartości dodanej, swym pracownikom w zamian za rezygnację przez nich z części wynagrodzenia w gotówce, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu wspólnotowych. Orzeczenie dotyczyło brytyjskiej spółki Astra Zeneca, działającej w branży farmaceutycznej, która oferuje swoim pracownikom, niebędącym podatnikami podatku VAT, pakiet wynagrodzenia w postaci stałego wynagrodzenia rocznego, określonego jako „Advantage Fund”, obejmującego kwotę pieniężną oraz, ewentualnie, świadczenia wybrane wcześniej przez pracowników, przy czym każde świadczenie wybrane przez danego pracownika wiąże się z określonym odliczeniem z jego funduszu. W ramach powyższych świadczeń Astra Zeneca oferuje swym pracownikom bony towarowe, które mogą być wykorzystane w określonych sklepach. Bony te mają wartość nominalną 10 GBP, lecz z funduszu pracowników odliczana jest mniejsza kwota (pomiędzy 9,25 GBP a 9,55 GBP). Spółka stała na stanowisku, iż nie była zobowiązana do rozliczania podatku należnego z tytułu przekazanych pracownikom bonów.

Jednakże zdaniem brytyjskich organów podatkowych, podzielonym również przez ETS spółka w zakresie, w którym przekazuje swym pracownikom bony towarowe w zamian za rezygnację przez nich części wynagrodzenia w gotówce, wykonuje działalność gospodarczą.  Dodatkowo ETS podkreślił, iż bony towarowe będące przedmiotem sporu umożliwiają otrzymującym je pracownikom nabywanie towarów lub usług, tym samym opisywane bony przyznają pracownikom przyszłe i nieokreślone co do przedmiotu prawo do towarów lub usług. Powyższe, zgodnie z opinią ETS, co prawda nie stanowi dostawy towarów, lecz świadczenie usług, gdyż w świetle art. 6 ust. 1 VI Dyrektywy, zgodnie z którym każda czynność niestanowiąca dostawy towaru w rozumieniu art. 5, jest uważana za świadczenie usług.

Opisywane orzeczenie ETS może stanowić spore zaskoczenie, gdyż do tej pory twierdzono, że bony towarowe czy pieniężne uprawniają do zapłaty za zakupy bądź po zmniejszonej cenie, bądź pokrywają w całości kwotę zakupu dokonanego przez klienta. Bon nie jest zatem towarem, a jedynie znakiem legitymacyjnym uprawniającym do zakupu towarów. Bon jest zatem swoistym środkiem płatniczym. Użycie bonu do zapłaty za nabywany towar nie może być utożsamiane z dostawą towarów ani ze świadczeniem usług.

Czy niniejsze orzeczenie wpłynie na zmianę dotychczasowego stanowiska polskich organów podatkowych? Jak zwykle w takich sytuacjach czas pokaże ……..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *