Emisja obligacji w EUR

W dniu 2 września 2015 r. dokonano wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu dnia 9 września 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,3 mld. Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,592 %. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 1,5%.
Nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (38%), Belgia (11%), Polska (10%), Austria (6%), Wielka Brytania (5%), Szwajcaria (4%), Francja (4%), pozostałe kraje europejskie (7%). Udział inwestorów z Ameryki Północnej wyniósł 9%, Ameryki Południowej 5%, a z Azji 1%. W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne – 48%. Udział banków wyniósł 30%, funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13%, a banków centralnych 8%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *