Konfuzja zobowiązań i wierzytelności a przychód w CIT

Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym oraz udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Podatnik planuje dokonanie transakcji, w wyniku której nastąpi wygaśnięcie całości zobowiązania z tytułu udzielonej mu przez spółkę cypryjską pożyczki oraz z tytułu naliczonych odsetek od tej pożyczki w drodze tzw. ,,konfuzji”
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości czy konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, będąca następstwem umorzenia udziałów Podatnika w spółce, będzie prowadziła do powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.
Zdaniem Podatnika konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, będąca następstwem umorzenia jego udziałów w spółce, nie będzie prowadziła do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu UoCIT
Minister Finansów zgodził się z poglądem Podatnika i stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, będąca następstwem umorzenia udziałów Wnioskodawcy w Spółce, nie będzie prowadziła do powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o CIT (…)”.
Zgodnie z art. 12 ust. l UoCIT, przychodem jest, co do zasady, każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jako własną. Przepisy UoCIT nie regulują jednakże w sposób jednoznaczny zagadnienia dotyczącego konfuzji zobowiązań bądź wierzytelności.
W mojej opinii, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, prawidłowo wskazał, iż konfuzja wierzytelności będąca wynikiem umorzenia udziałów podatnika w spółce i związanej z tym wypłaty wynagrodzenia w formie przeniesienia wierzytelności pożyczkowych przysługujących spółce z tytułu udzielonych pożyczek, nie może być utożsamiana z umorzeniem wierzytelności.
Dodatkowo należy wskazać, iż konfuzja w przedmiotowej sprawie nie wiązała się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez podatnika,
Jednocześnie zasadnym jest podkreślenie, iż konfuzja stanowi zdarzenie prawne innego rodzaju niż umorzenie wierzytelności, ponieważ przez umorzenie należy rozumieć zrzeczenie się należności przez wierzyciela bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika (koniczne jest zatem oświadczenie woli), natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym wygaśnięcie wierzytelności i zobowiązań z tytułu pożyczki i odsetek nastąpi z mocy prawa, wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika, a nie w wyniku złożenia oświadczenia woli.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż konfuzja zobowiązań i wierzytelności z tytułu umowy pożyczki, będąca następstwem umorzenia udziałów podatnika w spółce, nie będzie prowadziła do powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *