Korekta VAT a darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W prezentowanym wyroku Organ uznał, iż w związku z dokonaniem darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podatniku nie ciąży obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego, odliczonego uprzednio w związku z nabyciem poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza dokonać darowizny zespołu składników materialnych i niematerialnych będących jego własnością, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e1.
W tym stanie faktycznym podatnik zadał pytanie czy w związku z dokonaniem darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie na nim ciążył obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego, odliczonego uprzednio w związku z nabyciem poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Zdaniem podatnika 91 ust. 9 UoVAT przenosi obowiązek dokonania ewentualnej korekty VAT naliczonego ze zbywcy na nabywcę. Zatem to na nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ciąży obowiązek dokonania ewentualnej korekty VAT naliczonego.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Rozstrzygnięcie podjęte przez Organ pozwala na sformułowanie następującej tezy:
„(…) w związku z dokonaniem darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółce nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego, odliczonego uprzednio w związku z nabyciem poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo (…)”
Orzecznictwo szeroko komentowało kwestię obowiązku korekty w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa2 w związku, z czym wykształciła się jednolita linia orzecznicza wskazująca, iż w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zostanie przeniesiony na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 1 UoVAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego.
Kwestię obowiązku skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 UoVAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy rozumieć następcę prawnego, czyli beneficjenta praw i obowiązków zbywcy.
W przedmiotowej sprawie należy ponadto zwrócić uwagę na kwestię czy transakcja darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie stanowiła czynność niepodlegającą przepisom UoVAT.
Zgodnie z art. 6 pkt 1 UoVAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Przez zbycie przedsiębiorstwa należy rozumieć wszelkie czynności, które prowadzą do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, zatem sprzedaż, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport), zamianę czy darowiznę.
W związku z powyższym, należy uznać, iż darowizna (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie stanowiła czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT.
\"\"
1) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: UoVAT).
2) Interpretacja indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 maja 2012 r. sygn. IPPP2/443-299/12-2/KOM, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. IPTPP2/443-709/11-3/JN, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2010 r. sygn. IBPP1/443-465/12-12/KOM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *