Zwolnienie z opodatkowania nagród konkursowych

Tezy:

Wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2009 r. (data wpływu 27.07.2009 r.) oraz piśmie z dnia 07.10.2009 r. (data wpływu 12.10.2009 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 02.10.2009 r. Nr IPPB1/415-551/09-2/ES (data wysyłki 02.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą M. polegającą między innymi na prowadzeniu serwisu internetowego pod domeną www…., skierowanego do młodzieży. Jest to rodzaj interaktywnej gry komputerowej.

Serwis pozwala na zalogowanie się, a następnie wykupienie puli kredytowej na rozmowę z wirtualną dziewczyną i zdobywanie punktów. lm więcej punktów zdobywa gracz, tym ma większe szanse na zdobycie nagrody w ogłoszonym konkursie.

Celem wprowadzenia konkursu jest zwiększenie sprzedaży dla firmy M. i traktowane jako sprzedaż premiowa.

Na stronach internetowych umieszczony jest regulamin, zasady uczestnictwa oraz wiele innych informacji niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie. Dodatkowo umieszczony jest wizerunek nagród, ranking graczy oraz lista zwycięzców.

Jednorazowa wartość nagród jest różna w zależności od uzyskanych punktów w konkursie i wynosi od 30 zł do ponad 760 zł. Firma dokonuje odliczenia naliczonego VAT związanego z nabyciem towarów, które następnie są przekazywane w formie nagrody w ramach konkursów. Nagrody do 760 PLN nie są opodatkowane, a wyższe podlegają opodatkowaniu 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie przez firmę towarów, należących do niej na cele związane z tym przedsiębiorstwem (w ramach sprzedaży premiowej, nagród, wygranych w konkursach), nie podlega opodatkowaniu VAT, nawet jeśli wcześniej podatek przy zakupie nagród został odliczony…
2. Czy nagrody o jednorazowej wartości nie większej niż 760 zł, uzyskiwane przez grających w organizowanych przez firmę konkursach, które wspierają sprzedaż (sprzedaż premiową), mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkursy te są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem stron internetowych…

Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy na gruncie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającego zwolnienie przedmiotowe obejmujące wartość wygranych w konkursach, ogłaszanych przez środki masowego przekazu (internet), a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, przekazywane przez firmę nagrody są zwolnione od podatku dochodowego do kwoty 760 zł, na podstawie powyższego przepisu (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. .)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Co do zasady, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z regulacji ww. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatkowej jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy jest, by zwolnieniem przedmiotowym objęta była – w granicach limitu 760 złotych – wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu.

Powołany wyżej przepis stanowi, że wygrane w konkursach i grach korzystają ze zwolnienia, pod warunkiem, że konkursy te są ogłaszane w środkach masowego przekazu (prasie, radiu i telewizji).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji Wydawnictwa PWN S.A. – środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” (….. media, media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet. Wśród mediów masowych powyższe definicje wymieniają prasę.

W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) – „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele – i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Zastosowanie analogii z powyższą definicją pozwala stwierdzić, iż niewątpliwie podobnie jak tradycyjne media, Internet spełnia te same zadania, t. j. może służyć do publikacji określonych treści (np: ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców.

Literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy wymienione środki masowego przekazu, t. j. prasa, radio i telewizja stanowią katalog zamknięty, czy też wymienione zostały przykładowo.

Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie „(…) w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, t. j. usługi poczty elektronicznej, czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np: pracowników korporacji.

W związku z powyższym, w odniesieniu do konkursów i gier organizowanych i emitowanych na stronach internetowych ogólnodostępnych, czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba, i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie (grze), może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto przepisy podatkowe posługują się pojęciami „gra” i „konkurs”, chociaż nie zawierają jego definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to „przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast gra to „czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze zwykle kilka osób (rzadziej jedna), w celach rozrywkowych. Większość gier, choć nie wszystkie, ma charakter konkurencyjny i celem gracza bądź grupy graczy jest pokonanie pozostałych uczestników”. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa gry lub konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy jednoznacznie określa, iż zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają wygrane nagrody o jednorazowej wartości do 760 zł, otrzymywane przez zwycięzców danego konkursu czy gry.

Zwolnienie to odnosi się do każdorazowej nagrody (wygranej) zdobytej w ramach pojedynczego konkursu, gry czy turnieju.

Biorąc pod uwagę powyższe, wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru i odprowadzenia – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika – podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *