Kiedy i jak można zlikwidować fundację?

Artykuł 15 ustawy o fundacjach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 40 z późn. zm.) określa przyczyny, które muszą zaistnieć, aby fundacja mogła zostać zlikwidowana. Są to:

1) osiągnięcie celu, dla którego fundacja była ustanowiona
2) wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.

Tak naprawdę bardzo rzadko można uznać, że cel fundacji został osiągnięty, gdyż zwykle jest on określony dość ogólnie. Jeżeli celem jest np. działalność na rzecz zdrowia, samo sformułowanie zakłada, ze będzie to działalność prowadzona w sposób ciągły. Zwykle zatem fundacje są likwidowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.

Procedura likwidacji fundacji jest natomiast określona w jej statucie. Całą procedurę rozpoczyna decyzja o otwarciu likwidacji, podejmowana przez jeden z organów fundacji lub fundatora. O tym, kto w danej fundacji ma uprawnienia do podjęcia tej decyzji, decyduje statut. Tam należy sprawdzić, czy jest to np. fundator, czy rada fundacji, czy zarząd fundacji. W tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń, fundator, na etapie konstruowania statutu może wybrać, czy to on będzie taką decyzję podejmował, czy będzie to któryś z organów fundacji.

Kolejną kwestią jest wybór likwidatora fundacji. Tutaj również musimy odwołać się do statutu fundacji, aby sprawdzić, kto nim może zostać. W statucie często zapisane jest, że to członkowie ostatniego zarządu, tego, którego kadencja trwa w momencie podejmowania decyzji o likwidacji, stają się likwidatorami fundacji. Oczywiście, dopuszczalne są także inne opcje, np. „likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd, którego obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Taki zapis statutu jest również popularny, umożliwia on bowiem ostatniemu zarządowi wybór dowolnej osoby na stanowisko likwidatora.

Zgodnie z Art. 15 ust.2 ustawy o fundacjach, jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, minister właściwy dla fundacji lub starosta, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

Po podjęciu decyzji o likwidacji, fundacja składa wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego tej informacji oraz o wpis  danych likwidatora (art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 49 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2016 nr 0 poz. 687 z późn zm.), przy czym jeżeli likwidator został ustanowiony przez sad,  przesyła on odpis postanowienia do sądu rejestrowego, który wpisuje te dane urzędu (art. 45 ust. 4 w związku z art. 49 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Następnie likwidatorzy podejmują szereg czynności mających na celu zamknięcie działalności fundacji: podają do publicznej wiadomości informację o otwarciu likwidacji, ustalają listę wierzytelności oraz zobowiązań i podejmują czynności mające na celu spłatę długów i ściągnięcie wierzytelności, sporządzają sprawozdania finansowe – na poprzedzający dzień otwarcia likwidacji oraz na dzień zamknięcia likwidacji.

Po przeprowadzeniu działań likwidacyjnych, likwidator składa do Krajowego Rejestru Sądowego o wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Autor: Adrianna Kowalska, radca prawny, LL.M., Kowalska Borkowska Adwokaci i Radcowie Prawni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *