Rezygnacja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – komu jest składana?

Jak wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 176/09, LEX nr 677761: „Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu, podobnie jak odwołanie jest jednostronną czynnością prawną spółki. Na jednej szali ustawodawca położył śmierć, rezygnację i odwołanie, choć te przyczyny ustania mandatu różnią się od siebie.”
Komu składana jest rezygnacja – najważniejsze z dotychczasowych teorii.
Zgodnie z wyżej przytoczonym wyrokiem Sądu Najwyższego: „rezygnacja może nastąpić „z dniem” albo też w terminie w rezygnacji wskazanym. Jednakże oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki wymaga zakomunikowania go tej spółce.”
Przez wiele lat orzecznictwo prezentowało różnorodne poglądy w kwestii tego, komu członek zarządu spółki z o.o. miałby taką rezygnację składać.  Pierwsza teoria mówiła, że ma to być jeden z członków zarządu lub prokurent spółki, zgodnie z art. 205 § 2 ksh, który mówi, iż „oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta” (wyrok SN z 21 stycznia 2010 r., II UK 157/09).
Druga teoria wskazywała na radzę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników. Pogląd ten zakładał, że w przypadku składania rezygnacji przez członka zarządu, ma zastosowanie art. 210 § 2 ksh, który stwierdza, iż „w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”.
Trzeci pogląd, zwany „zasadą lustra” (wyrok SN z 7 maja 2010 r., III CSK 176/09) wskazywał, iż rezygnacja ma zostać złożona temu organowi, który powołał członka zarządu, a więc w spółce z o.o.  byłoby to zgromadzenie wspólników (chyba że umowa spółki wskazała inny organ). Przy spółce z o.o. rodziło to dodatkowy problem, bowiem zgodnie np. z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 maja 2010 r., III CSK 176/09 „skuteczne jest złożenie rezygnacji organowi powołującemu, tj. zgromadzeniu wspólników, nie zaś powiadomienie wszystkich wspólników”. Aby złożyć skutecznie rezygnację, zgodnie z tą teorią, członek zarządu musiał czekać, aż takie zebranie zostanie zwołane.
Uchwała Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 89/15 – wybór adresata rezygnacji członka zarządu.
Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie podjął uchwałę, w której ostatecznie zdecydował, jaki ma być adresat rezygnacji składanej przez członka zarządu spółki z o.o. (a także spółki akcyjnej). Wskazał, że w spółce z o.o. rezygnacja ma zostać złożona według zasad określonych w art. 205 § 2 ksh, a więc „innemu członkowi zarządu lub prokurentowi”.

Natomiast jeżeli jedyny członek zarządu jest równocześnie jedynym wspólnikiem spółki z o.o., formą właściwą do złożenia rezygnacji jest akt notarialny pod rygorem nieważności (art. 210 § 2 ksh).

Autor: Adrianna Kowalska, radca prawny, LL.M., Kowalska Borkowska Adwokaci i Radcowie Prawni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *