Kolejne zmiany w 50% kosztów uzyskania przychodów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W art. 1 pkt 4 projektu ustawy znalazły się zapisy dotyczące obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. art. 22 ust 9b, w którym ustawodawca ujął katalog zawodów, które mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Rozszerzenie tego katalogu zostało przygotowane w związku uwagami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zakresu ust. 9b art. 22 ustawy o PIT. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazał branże kreatywne, które nie są wskazane wprost w tym przepisie. W związku z tym, celem zmian zaproponowanych w ust. 9b art. 22 ustawy jest nadanie nowego brzmienia tym przepisom oraz uporządkowanie i dodanie dziedzin, w odniesieniu do których można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z propozycją w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT otrzymuje brzmienie:

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, tw6rczodci audialnej i audiowizualnej, program6w komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) dzialalno6ci badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”:

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r.  Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, czy gier komputerowych.

Zmiany miałby obwiązywać od 1 marca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *