Na czym polegają zmiany przyjęte przez KE 27 marca 2013 w MSR? Część 2

Zmiany te obowiązują do sprawozdań rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 r. W tej części przedstawione zostaną zmiany obowiązujących wymogów lub też stanowią dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stosowania tych wymogów MSSF 1, MSR 1 i MSR 32.

Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy to dodanie paragrafów 4A–4B, 23A–23B i 39P. Dotyczy on jednostek, które w przeszłości wykorzystywały MSSF do swoich sprawozdań, zaprzestały tego i ponownie rozpoczynają przygotowywanie sprawozdań zgodnie z MSSF/MSR. Paragraf 4A wyjaśnia, iż niezależnie od innych wymogów jednostka, która zastosowała MSSF w jednym z poprzednich okresów sprawozdawczych, ale której ostatnie roczne sprawozdania finansowe nie zawierały wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności z MSSF, musi albo zastosować niniejszy MSSF, albo zastosować MSSF retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, tak jakby jednostka nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF. Gdyby podmiot postanawiał nie stosować MSSF 1 zgodnie z paragrafem 4A, jednostka stosuje mimo to wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w paragrafach 23A–23B MSSF 1, w uzupełnieniu wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w MSR 8.

Z kolei paragrafy 23A – 23B to wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF
Jednostka, która zastosowała MSSF w jednym z poprzednich okresów sprawozdawczych ujawnia:

 • powód, dla którego zaprzestała stosowania MSSF; oraz
 • powód, dla którego wznawia stosowanie MSSF.
Natomiast paragraf 23B wskazuje, iż jeżeli zgodnie z paragrafem 4A jednostka postanawia nie stosować MSSF 1, wyjaśnia powody, dla których postanawia stosować MSSF tak, jakby nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF.

Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiana MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych to modyfikacja paragrafów 10, 38 i 41, usunięcie paragrafów 39 i 40, oraz dodanie paragrafów 38A–38D, 40A–40D i 139L, (choć treść paragrafów 38A i 38B opiera się na treści dotychczasowych paragrafów 39 i 40, które zostały usunięte), a także nagłówki przed paragrafami 38, 38C i 40A.

Zgodnie z zmienionym brzmieniem paragrafu 10 pełne sprawozdania finansowe składają się z:

 • sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,
 • sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres,
 • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres,
 • informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
 • (ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 i 38A, oraz
 • sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z paragrafami 40A–40D.

Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przykładowo jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów”.
Ponadto w świetle zmienionego paragrafu 21 jednostka w swoich pierwszych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF zamieszcza przynajmniej trzy sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat, (jeżeli są prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe obejmujące informacje porównawcze dla wszystkich prezentowanych sprawozdań.
[page_break]
Zgodnie z paragrafem 38, o ile MSSF w inny sposób nie dopuszczają lub nie nakładają innego wymogu, jednostka przedstawia informacje porównawcze dotyczące poprzedniego okresu w odniesieniu do wszystkich kwot wykazanych w sprawozdaniach finansowych za okres bieżący. Informacje porównawcze jednostka przedstawia także w odniesieniu do informacji opisowych, jeżeli są przydatne dla zrozumienia sprawozdań finansowych za okres bieżący.

Jednostka przedstawia przynajmniej dwa sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat, (jeżeli są prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe. (Par 38A). W niektórych przypadkach informacje opisowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za poprzedni(-e) okres(-y) są nadal przydatne w okresie bieżącym. Na przykład szczegóły dotyczące sporu prawnego, którego wynik był niepewny na koniec poprzedniego okresu i który nadal nie został rozstrzygnięty, jednostka ujawnia w okresie bieżącym. Użytkownicy mogą odnieść korzyści z ujawnienia informacji o tym, że na koniec poprzedniego okresu występowała niepewność, jak również z ujawnienia informacji o krokach, które zostały podjęte, aby niepewność tę usunąć.

MSSF 1 wskazuje, iż jednostka może przedstawiać informacje porównawcze uzupełniające minimalne informacje porównawcze wymagane przez MSSF, o ile informacje te są przygotowane zgodnie z MSSF. Te informacje porównawcze mogą składać się z jednego lub większej liczby sprawozdań, o których mowa w paragrafie 10, ale nie muszą obejmować pełnego sprawozdania finansowego. W takim przypadku jednostka przedstawia odnośne informacje dodatkowe dotyczące tych dodatkowych sprawozdań.
Na można zaprezentować trzecie sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów (prezentując tym samym okres bieżący, poprzedni okres oraz jeden dodatkowy okres porównawczy). Jednostka nie musi jednak przedstawiać trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej, trzeciego sprawozdania z przepływów pieniężnych ani trzeciego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (tj. dodatkowego sprawozdania finansowego do celów porównawczych). Jednostka jest natomiast zobowiązana przedstawić, w informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych, informacje porównawcze dotyczące tego dodatkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów.

Zgodnie ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, retrospektywne przekształcenie lub przeklasyfikowanie
Zgodnie z wymogiem zawartym w paragrafie 40A podmiot powinien przedstawić trzecie sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu w uzupełnieniu sprawozdań finansowych wymaganych, jako minimalne informacje porównawcze, jeżeli:

 • Zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniu finansowym; oraz
 • Retrospektywne zastosowanie, retrospektywne przekształcenie lub przeklasyfikowanie ma istotny wpływ na informacje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu.

Jeżeli jednostka jest zobowiązana przedstawić dodatkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z paragrafem 40A, musi ujawnić informacje wymagane zgodnie z paragrafami 41–44 oraz MSR 8. Jednostka nie musi jednak przedstawiać informacji dodatkowych dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu. Stanowi tak par 40C. Datą tego sprawozdania z sytuacji finansowej jest początek poprzedniego okresu, niezależnie od tego, czy w sprawozdaniach finansowych jednostki przedstawiono informacje porównawcze dla wcześniejszych okresów.

Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *