Bilans likwidacyjny jednostki – podstawy prawne sporządzenia

Zasady likwidacji reguluje wiele aktów prawnych, do których można zaliczyć: prawo upadłościowe, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych, ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o rachunkowości oraz kodeks spółek handlowych. Zawarte w kodeksie spółek handlowych informacje dotyczą szczegółów przeprowadzenia procesu likwidacyjnego spółek prawa handlowego, począwszy od jego przyczyn do zakończenia likwidacji, poprzez wykreślenie spółki z krajowego rejestru sądowego. Jednym z pierwszych elementów procesu likwidacji jest podjęcie uchwały wspólników o likwidacji spółki oraz zgłoszenie do krajowego rejestru sądowego: otwarcia likwidacji, dodania do nazwy spółki określenia „w likwidacji” oraz podanie nazwisk i imion likwidatorów. Jednym z elementów, które znamionują proces likwidacji dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości jest konieczność sporządzania tzw. bilansu likwidacyjnego. Z pojęciem bilansu likwidacyjnego spotykamy się w kodeksie spółek handlowych i zgodnie z nim powinien on być sporządzony na dzień postawienia spółki w stan likwidacji.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych związane ze sporządzeniem bilansu likwidacyjnego jest uregulowane w dwojaki sposób. Ustawa o rachunkowości mówi o zamknięciu ksiąg na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. Z kolei kodeks spółek handlowych mówi, że proces likwidacji rozpoczyna się z dniem powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok to, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane na zakończenie każdego roku obrotowego spółki w likwidacji. Z powyższego wynika, że na dzień likwidacji powinny być sporządzone: bilans zamykający księgi spółki oraz bilans otwierający proces likwidacji. Bilans zamykający księgi spółki sporządzany jest na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w likwidację, natomiast bilans otwierający likwidację sporządzany jest na dzień rozpoczęcia likwidacji. Sporządzanie wyżej wymienionych bilansów uregulowane jest w ustawie o rachunkowości w art. 12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *