Ministrowie UE chcą parytetów

W przeddzień spotkania ministrowie omówili sytuację kobiet na rynku pracy. Zwrócili uwagę na dyskryminację kobiet na rynku pracy: bariery wejścia na rynek pracy wynikające z trudności pogodzenia roli matki i pracownicy, zjawisko tzw. szklanego sufitu, pauperyzacja zawodów sfeminizowanych. Zastanawiali się, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić równy udział kobiet i mężczyzn w podziale obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Podczas spotkania ministrowie 27 krajów UE rozmawiali na temat równości kobiet i mężczyzn jako warunku wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Bibiana Aido, hiszpańska minister ds. równości płci, przypomniała na wstępie, że obecnie ponad 60 proc. kobiet kończy wyższe uczelnie, ale nie ma to bezpośredniego przełożenia na ich lepszą pozycję na rynku pracy – wskaźnik bezrobocia kobiet ledwie przekroczył zakładany wskaźnik ze Strategii Lizbońskiej – 60 proc. Przypomniała również, że w UE być może ważniejszy od wzrostu gospodarczego jest kapitał ludzki. Kraje członkowskie powinny przemyśleć, czy stać je na marnowanie potencjału kobiet nieaktywnych zawodowo.

spotkanie unijnych ministrów do spraw równości

Jolanta Fedak powiedziała, że w nowej strategii UE – Europa 2020 powinien znaleźć się zapis odnoszący się do równości płci, a w szczególności zobowiązania państw członkowskich do zwiększenia wskaźników zatrudnienia kobiet i ograniczenia ubóstwa kobiet. Równie ważne są kwestie godzenia ról – tak, by rodzice mogli realizować się zarówno w pracy zawodowej, jak i wychowując dzieci. Padła propozycja, żeby w nowej strategii założyć, że do 2020 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet wyniesie 75 proc.

W celu przypomnienia Konkluzji prezydencji hiszpańskiej na temat przezwyciężenia przemocy wobec kobiet, Minister Bibiana Aido zaprosiła ministrów do wspólnego zdjęcia, na którym mogli symbolicznie – za pomocą czerwonej kartki „Nie dla przemocy wobec kobiet” – wyrazić swoje poparcie dla tej idei.

MPiPS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *