Moment powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych

Umowa pożyczki akcji nie jest umową pożyczki o której mowa w art. 720 par. 1 k.c. bowiem przedmiotem umowy pożyczki mogą być jedynie pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Akcje są papierami wartościowymi i w świetle treści art. 720 par. 1 k.c. nie mogą stanowić przedmiotu umowy pożyczki. Z uwagi na powyższe okoliczności umowę pożyczki papierów wartościowych należy uznawać za umowę dopuszczalną na podstawie art. 353 K.c. i nienazwaną w k.c. Spółka będzie wykonywać usługę polegającą na wykonaniu umowy pożyczki papierów wartościowych. Usługa ta będzie miała charakter odpłatny. Odpłatność będzie uiszczana za okresy trwania umowy i wykonywania usługi, które zostaną określone w umowie. Strony ustaliły, że usługa ta będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych. Wobec powyższego moment powstania przychodu w opisanym zdarzeniu należy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p. a więc datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2017r., sygn. III SA/Wa 3314/16.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *