System informacji finansowej w JSFP

Wszelkie informacje finansowe generowane są i otrzymywane na podstawie zapisów księgowych, które w swoich założeniach przedstawiają wszelkie wartościowe zmiany zachodzące w jednostce budżetowej. Wewnętrzny system informacyjny jest podstawą do podejmowania decyzji strategicznych np. inwestycyjnych, jak również bieżących operacyjnych, często mających na celu zastosowanie środków zaradczych.
Efektywny system informacyjny jest pojęciem kluczowym dla zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych zawiera ustawowy wymóg jej zapewnienia. Art. 68 ustawy o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy jednostki sektora finansów publicznych sprawowanie kontroli zarządczej, której jedną z przesłanek jest: ust. 6 efektywności i skuteczności przepływu informacji. Najważniejszą częścią systemu informacji finansowej jest informacja dotycząca wysokości zobowiązań, gdyż ma to związek z przestrzeganiem tzw. progów ostrożnościowych w zakresie długu publicznego. Efektywna i wiarygodna informacja dotycząca ogółu zobowiązań jednostki jest więc kluczowa dla decyzji o charakterze inwestycyjnym, które często są współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (takich jak kredyty lub leasing).
Decyzyjne inwestycyjne uzależnione są również od wysokości środków pieniężnych dostępnych dla danej jednostki w procesie planowania. Kolejnym elementem efektywnego systemu są informacje nt. płynności jednostki. Każde zadanie zawarte w planie rozwoju działalności powinno zostać objęte planowaniem finansowym powinno mieć precyzyjnie określoną wielkość nakładów pieniężnych niezbędnych do jego realizacji. Ogół nakładów na wszystkie zadania przeznaczone do realizacji w najbliższych latach są elementem planu finansowania w zakresie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Jednostki sektora finansów publicznych nie sporządzają rachunku przepływów pieniężnych jednak wewnętrzny system informacyjny powinien zawierać elementy związane z długoterminowym zarządzaniem płynnością. Dodatkowo informacje te mogą być wykorzystywane w trakcie opracowywania wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *