Niewykorzystywane w działalności gospodarczej nieruchomości a podatek od nieruchomości

Natomiast brak związku z działalności gospodarczą wpływa na stawkę podatku od nieruchomości właściwą dla budynków i gruntów. Przyjmuje się bowiem, że najwyższymi stawkami podatkowymi opodatkowane są budynki (niezależnie od ich charakteru) oraz grunty (niezależnie od ich rodzaju) związane z działalnością gospodarczą. Z kolei w przypadku budowli brak związku z działalnością gospodarczą powoduje wyłączeniu z opodatkowania.

„Związek nieruchomości z działalnością gospodarczą” został określony przez ustawodawcę w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl którego wszystkie budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z dwoma wyjątkami, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Te wyjątki to budynki mieszkalne i zajęte pod nie grunty oraz grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę nieruchomości lub obiektu budowlanego  skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane do działalności gospodarczej w danym momencie, należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. W definicji nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę.

Niewykorzystywanie nieruchomości lub jej części do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (tak np. w wyroku NSA z dnia 20 marca 2009 r., II FSK 1888/07 lub wyroku WSA w Opolu z dnia 12 października 2011 r., I SA/Op 101/11).

Z kolei w przypadku budynków oraz lokali mieszkalnych do ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako związanych z działalnością gospodarczą konieczne jest ich zajęcie faktyczne na cele działalności gospodarczej. Przy czym jako działalność gospodarczą należy rozumieć korzystanie z budynków oraz lokali mieszkalnych na potrzeby własnej działalności gospodarczej lub też wynajem (dzierżawę) budynku lub lokalu. Do wykonywania działalności gospodarczej dochodzi bowiem nawet w przypadku zawarcia z najemcami umowy najmu na cele mieszkalne.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *