Nowe zwolnienie w PIT

Od 1 października 2017 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej modyfikuje katalog zwolnień zawartych w art. 21 ustawy o PIT. Do katalogu tego dodaje punkt 39a, zgodnie z którym wolne od podatku są stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Do głównych zadań Agencji należy inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja rządowa ma na celu zwiększenie obecności nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych, zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych a młodych ludzi do studiowania w Polsce.

Proponowane zmiany w obrębie ustawy o PIT, mają na celu objęcie zwolnieniem podatkowym części środków finansowych Agencji przeznaczonych na przyznawanie pomocy finansowej w formie stypendiów. Pomoc finansowa udzielana przez Agencję będzie miała szczególny charakter, zachęcający do mobilności osoby kształcące się oraz naukowców, w związku z czym celowe jest objęcie tych środków zwolnieniem podatkowym. Jednocześnie z uwagi na dokonane równolegle zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym (uchylenie art. 42a), niezbędne jest uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 40d ustawy o PIT. stanowiącego podstawę do zwolnienia środków finansowych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń w związku z kształceniem w zagranicznych uczelniach – przyznawanych w ramach rządowego programu ustanowionego na podstawie ww. przepisu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *