Szef KAS odmawia wydania interpretacji indywidualnych

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku opisania w interpretacjach indywidualnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mogą wskazywać na próbę obejścia przepisów prawa podatkowego w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, wnioskodawcy powinni liczyć się z możliwością uzyskania odmowy wydania interpretacji.

W szczególności ma to dotyczyć schematu działania polegającego na:

  1. założeniu spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka jawna, spółka komandytowa), do której przystępują także osoby z kręgu najbliższej rodziny wnioskodawcy (wnioskodawców),
  2. dokonaniu przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej spółki osobowej, w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. prawa do znaku towarowego), wytworzonej przez darczyńcę i wykorzystywanej w jego dotychczasowej działalności gospodarczej,
  3. rozpoczęciu wykorzystywania otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze darowizny prawa.

Zdaniem Szefa KAS ów schemat postępowania wskazuje na działanie w sposób sztuczny w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na jednoczesnym:

  1. rozpoznawaniu przez spółkę osobową kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od otrzymanej od wspólnika w drodze darowizny wartości niematerialnej i prawnej oraz
  2. rozpoznawaniu przez tego wspólnika, prowadzącego działalność gospodarczą, kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz spółki osobowej.

Szef KAS przestrzega, że identyfikacja zastosowania tego schematu w rozliczeniach podatkowych może skutkować wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Kwestią sporną jest czy Szef KAS może odmówić wydania interpretacji indywidualnej w każdej sprawie, w której planowane działania podatnika mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Stosownie do art. 14b ust 5b ordynacji podatkowej organ może nie wydać interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Występują jednak przypadki, w których klauzula nie ma zastosowania, chociażby sytuacja w której korzyść podatkowa nie przekracza kwoty 100 000 zł. W większości przypadków na podstawie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie jest w stanie oszacować czy chociażby ten warunek zostanie spełniony. W tej kwestii pojawiają się pierwsze wyroki sadów administracyjnych. Zagadnienie takie było już przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w wyroku z dnia z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 935/17, w którym sąd niestety zgodził się z zarzutami skargi kasacyjnej organu, że w spornej sprawie chodzi o swego rodzaju poradę prawną, do której udzielania fiskus nie jest zobowiązany. Na szczęści dla podatników NAS nie wypowiedział się czy w sprawach dotyczących klauzuli organy podatkowe w każdym przypadku mogą odmówić wydania interpretacji. Byłoby to bowiem stanowisko bardzo niekorzystne dla podatników i z pewnością wykorzystywane ponad miarę przez fiskusa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *