Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

Nowelizacja jest spowodowana dostosowaniem KSR do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1333), która spowodowała konieczność zmiany (rozszerzenia) katalogu jednostek, do których adresowane są uproszczenia z tytułu klasyfikowania umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego zamiast przepisami ustawy o rachunkowości, dotyczące zaniechania ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz stosowania do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy zamiast przepisów odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów.
Znowelizowany KSR Nr 7 ma co do zasady zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *