Zmiany w przepisach o pełnomocnikach procesowych

Pierwsza polega na wprowadzeniu przymusu adwokacko-radcowskiego przed sądami okręgowymi w pierwszej instancji oraz przed sądami apelacyjnymi, co w praktyce będzie oznaczać obowiązek korzystania przez strony z pomocy fachowego pełnomocnika. Druga rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do reprezentowania strony przed sądami rejonowymi, poprzez przyznanie tego prawa każdej osobie fizycznej mającej zdolność procesową.
Obecnie przymus adwokacko-radcowski dotyczy jedynie postępowania przez Sądem Najwyższym oraz czynności procesowych podejmowanych przed sądem niższej instancji, o ile są one związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. Według projektodawców podniesienie rygoryzmu w doborze pełnomocników procesowych w postępowaniu przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi wpłynie pozytywnie na przyspieszenie i usprawnienie procesu. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż powyższa zmiana uzasadniona jest: „potrzebą zwiększenia profesjonalizacji działań stron i uczestników postępowania w sprawach bardziej złożonych lub o wyższej wartości przedmiotu sporu”. Istotnym novum projektu jest propozycja zniesienia ograniczeń w wyborze pełnomocników procesowych w postępowaniu przed sądami rejonowymi. Obecnie obowiązujące przepisy określają zamknięty katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi w postępowaniu cywilnym. Poza podmiotami profesjonalnymi, prawo reprezentowania strony mają również osoby powiązane z nią więzią rodzinną, bądź innym stosunkiem prawnym. Według projektodawców powyższe uregulowanie stanowi legislacyjny anachronizm, który zbytnio ingeruje w prawo strony do swobodnego wyboru pełnomocnika.
Warto podkreślić, że postulowane zmiany stanowią punkt wyjścia do dalszych prac legislacyjnych w resorcie sprawiedliwości. Z pierwszych informacji z ministerstwa wynika, iż nie wiadomo jeszcze, w jakim kształcie zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu.

Jedna myśl na temat “Zmiany w przepisach o pełnomocnikach procesowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *