NSA potwierdza, że odstępne stanowi wynagrodzenie za usługę

Wyroku z dnia 7 marca 2018 r., sygn. FSK 794/16. NSA wskazał, iż: „Kwota wypłacona przez najemcę na podstawie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy najmu przed terminem stanowi de facto wynagrodzenie za wyrażenie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu i podlega opodatkowaniu VAT.”

W przywołanym orzeczeniu potwierdzono, że w przypadku, gdy umowa najmu przewiduje uprawnienie wynajmującego do rozwiązania umowy przed terminem i uzyskania kar umownych (odszkodowań) w przypadkach wskazanych w umowie (m.in. niewywiązywania się przez najemcę z obowiązków wynikających z umowy), a wynajmujący z procedury wynikającej z umowy nie skorzystał, lecz zawarł porozumienie na mocy którego umowa została rozwiązana a najemca zobowiązany został do zapłaty kwot wskazanych w porozumieniu – nie mamy do czynienia z karą umowną/odszkodowaniem. Kwota wypłacona przez najemcę na podstawie takiego porozumienia stanowi de facto wynagrodzenie za wyrażenie zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu, której najemca nie mógłby inaczej rozwiązać (tj. bez zgody wynajmującego), gdyż umowa najmu przewidywała wyłącznie jedną możliwość rozwiązania umowy przez najemcę, tj. w przypadku zmiany stanu prawnego. W takich okolicznościach najemca jest ewidentnym beneficjentem tego porozumienia. A zatem, mamy do czynienia z usługą polegającą na wyrażeniu zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, która to usługa podlega opodatkowaniu VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *