O rozpoczęciu prowadzenia KPIR nie trzeba będzie już informować.

Podatnicy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe nie będą musieli zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania o założeniu KPIR. Dotyczy to również wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Zmiany takie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Zgodnie z projektem w § 10 rozporządzenia uchyla się ust. 2 i 3 nakładający na podatników takie obowiązki informacyjne.

Zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenia do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. znowelizowanych przepisów ustawy PIT. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) uchyliła bowiem art. 24a ust. 3a –3c w ustawie PIT, który nakładał na podatników ww. obowiązki.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *