Obniżka czy podwyżka podatków?

Najistotniejszą (i najbardziej medialną!) zmianą wprowadzaną przedmiotową nowelą jest obniżka stawki CIT z 19 do 15 % dla małych firm, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln EUR. Z preferencyjnej stawki będą mogły również skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność przez pierwszy rok jej prowadzenia. Obniżka podatków nie obejmie jednak podatkowych grup kapitałowych.
Zmiana stanowi wypełnienie obietnic przedwyborczych, potwierdzonych w expose Premier Beaty Szydło z dnia 18 listopada 2015 r. i będzie ,,kosztować” budżet Skarbu Państwa ok. 270 mln PLN dla pierwszego roku obowiązywania regulacji (kwota oszacowana na podstawie danych wynikających z zeznań podatkowych za 2014 r. składanych przez podatników CIT).
Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, z obniżonej stawki skorzysta blisko 393 tys. firm, czyli aż 90 % podatników CIT, którzy w 2014 r. osiągnęli przychód nieprzekraczający 1,2 mln EUR.
Wbrew powszechnym informacją medialnym ,,popierającym” działania Ustawodawcy, należy rozważyć w sposób kompleksowy przedmiotową nowele, która jednocześnie wprowadza nowe regulacje uszczelniające polski system podatkowy.
Jak wynika z uzasadnienia noweli, zmiany doprecyzowujące przynieść mają wzrost dochodów sektora finansów publicznych w pierwszy roku obowiązywania regulacji o kwotę 277 mln PLN. Konsekwentnie Ministerstwo Finansów zakłada możliwość wzrostu przychodów budżetowych pomimo obniżki stawki CIT. Skąd wynika ta zależność?
W tym miejscu należy wskazać, iż zaakceptowane przez Sejm poprawki Senatu dotyczące wykreślenia z noweli 15 % stawki PIT dla małych podatników oraz podatników PIT rozpoczynających działalność w znacznej wysokości pozwoliło ,,zaoszczędzić’’ MF na kosztach obniżenia podatków. Jednocześnie w mojej ocenie niejednakowe traktowanie podatników CIT i PIT niewątpliwie narusza zasadę równości wobec prawa (oczywiście, teoretycznie możemy przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i korzystać z obniżonej stawki CIT – tylko czy ostatecznie będzie to korzystne?) oraz zdecydowanie zaburza reguły uczciwej konkurencji pomiędzy tymi grupami przedsiębiorców.
Dodatkowo, rozwagi wymaga wskazany przez Ustawodawcę zakres podatników, których obejmie nowela – wbrew wyliczeniom MF, wydaje się, iż obniżenie stawki CIT do 15 % dotknie wyłącznie wąską grupę przedsiębiorców, gdyż prowadzenie działalności o tak ograniczonej skali (sprzedaż netto rzędu ok. 4 mln PLN) w formie spółki kapitałowej jest nieopłacalne m.in. z uwagi na podwójne opodatkowanie zysku (na poziomie spółki i na poziomie wspólnika).
Zaplanowane przez MF uszczelnienie systemu podatkowego polega m.in. na wprowadzeniu zmian w zakresie kategorii dochodów (przychodów) uznawanych za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nowelizacji uległ w UoCIT – art. 3 ust. 3 pkt 2,a w UoPIT – art. 3 ust. 2b pkt 6). Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, przedmiotowa zmiana ma na celu doprecyzować zasady uznawania przychodów za pochodzące ze źródeł położonych ha terytorium RP uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne, posiadające siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium krajów, z którymi nie zawarto umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże został jednocześnie rozszerzony zakres opodatkowania, gdyż sama płatność należności na rzecz nierezydenta (niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia) oznacza, iż taka płatność stanowi przychód ze źródła położonego na terytorium Polski. Konsekwentnie, może dojść do sytuacji, w której polski rezydent podatkowy dokonując wynajmu pojazdu samochodowego za granicą (w kraju, z którym Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), będzie zobowiązany do pobrania polskiego 20 % podatku u źródła od wypłacanej nierezydentowi należności z tytułu takiego wynajmu.
W wyniku wprowadzonych zmian doszło również do noweli w zakresie neutralności łączenia/podziału spółek oraz wymiany udziałów (UoCIT – art. 10 ust. 4 i 4a, UoPIT – art. 24 ust. 19 i 20) poprzez rozszerzenie istniejącej klauzuli antyabuzywnej dotyczącej łączenia i podziałów spółek, również o sytuacje wymiany udziałów w celu zaimplementowania art 15 ust I lit a Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r.
Kolejna zmiana ,,uszczelniająca” polski system podatkowy dotyczy przychodu związanego z wniesieniem wkładu niepieniężnego (art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT, art. 17 ust. 1 pkt 9 UoPIT) pogłębiająca antyrozwojowy charakter ograniczający swobodę inwestowania.
Podsumowując, działania MF wydają się stricte populistycznym działaniem, gdyż pod ideą obniżki podatków wprowadzane są jednocześnie regulacje pozwalające zachować a nawet zwiększyć wysokość wpływów budżetowych. Nie jest to pierwszy przykład takiego typu działania, gdyż omawiany już na łamach portalu pomysł ,,obniżenia” stawki VAT do wysokości 19 % szumnie opisywany jako sukces podatników nie precyzował, iż jednocześnie z likwidacją stawki podstawowej wprowadzona zostanie likwidacja stawki obniżonej a w rezultacie wzrośnie cena blisko 200 produktów powszechnego codziennego użytku.
Mając na uwadze powyższe, uważam, iż podatnik powinien wystrzegać się obietnic nowych korzystnych rozwiązań podatkowych, gdyż potrzeba dopięcia budżetu uniemożliwia całkowite zrezygnowanie Skarbu Państwa z nawet części wpływów. Konsekwentnie, każda nowelizacja ,,na korzyść” podatnika powinna podlegać kompleksowej analizie skutków praktycznych, nawet w długofalowej perspektywie.
Po podpisie noweli przez Prezydenta. zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Autor:
\"\"
Mateusz Cedro
Manager w Kancelarii Dor. Pod. R. Żuk

Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik czołowych polskich kancelarii podatkowych i wspólnik kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin. pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki, Rzeczpospolita oraz działu Orzecznictwo miesięcznika TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *