Ocena inwestycji samorządów dofinansowanych z UE

Kontrolą objęto 80 inwestycji zrealizowanych przez 36 gmin z terenu 12 województw. Inwestycje te dotyczyły m.in. budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, szkół i basenów, a ich łączna wartość wyniosła 219 mln zł. Na realizację tych projektów UE przekazała  dofinansowanie w wysokości 128 mln zł. Kontrole wykazały, że inwestycje gminne realizowane są zgodnie z założeniami projektowymi oraz zachowują swoje właściwości użytkowe. Zadania inwestycyjne były rzetelnie i terminowo przygotowane oraz prawidłowo zaplanowane, zapewniono właściwy nadzór nad ich realizacją oraz w większości skontrolowanych zadań dochowano terminów ich realizacji. Środki na inwestycje wydatkowano gospodarnie, a w wyniku realizacji zadań osiągnięto zamierzone cele, efekty i rezultaty oraz zachowano właściwości użytkowe wybudowanych obiektów.

Kontrola ujawniła jednak nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Postępowania te przeprowadzono w sposób nierzetelny oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów, co w sześciu przypadkach miało wpływ na wybór wykonawcy i w ocenie NIK stanowiło korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania. Kolejne nieprawidłowości polegały na nieuzasadnionym wydłużaniu przez gminy terminów wykonania zadań przez wykonawców, nienaliczaniu i niedochodzeniu kar umownych od wykonawców lub dochodzeniu tych należności w wysokościach niższych niż wynikające z prawidłowego obliczenia.

Stwierdzono ponadto, że w 16 gminach roboty budowlane realizowano bez wymaganych zgłoszeń, pozwoleń lub zawiadomień do właściwych organów nadzoru budowlanego.

 

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *