Opłata skarbowa może zostać odzyskana

Na mocy bowiem art. 75 § 2 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej stwierdzenie nadpłaty dotyczy sytuacji, gdy opłata została uiszczona przez zobowiązanego lub w wysokości większej niż należna. W opisywanej sytuacji osoba, która uiściła opłatę skarbową, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. O stwierdzeniu nadpłaty organ podatkowy rozstrzyga w drodze decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

Natomiast w przypadku zwrotu opłaty skarbowej zastosowanie znajdą przepisy ustawy o opłacie skarbowej, a nie Ordynacji podatkowej. Opłata skarbowa podlega zwrotowi jedynie w dwóch przypadkach:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek złożony przez osobę, która uiściła opłatę skarbową. Jednakże opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty. Tym samym dla przedawnienia prawa do zwrotu nie liczy się moment, w którym niedokonano czynności lub niewydano zaświadczenia lub zezwolenia.

Przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie rozstrzygają, czy organy podatkowe są zobligowane w celu dokonania zwrotu do wydania decyzji. Jednakże z przepisów szczególnych wynika, że w tym przypadku organ podatkowy jest zobligowany do rozstrzygnięcia sprawy w zakresie zwrotu opłaty skarbowej na podstawie decyzji.

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu. Natomiast w przypadku gdyby obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy decyzję o zwrocie opłaty skarbowej wydaje się i doręcza wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty. Z kolei zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *