Ewidencja pozabilansowa w księgach JSFP

Również w przypadku jednostek sektora finansów publicznych stosowana jest ewidencja pozabilansowa, która dostarcza niewielkiego zasobu informacji o charakterze finansowym. Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje ewidencję pozabilansową prowadzoną w następującym układzie:
1) Konto 970 — „Płatności ze środków europejskich”
2) Konto 975 — „Wydatki strukturalne”
3) Konto 980 — „Plan finansowy wydatków budżetowych”
4) Konto 981 — „Plan finansowy niewygasających wydatków”
5) Konto 982 — „Plan wydatków środków europejskich”
6) Konto 983 — „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”
7) Konto 984 — „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”
8) Konto 985 — „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych”
9) Konto 998 — „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
10) Konto 999 — „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Przedstawiony wykaz kont zawiera dwa rodzaje kont. Pierwszy rodzaj to planowane wydatki, które ze względu na warunkowy charakter nie podlegają ewidencji bilansowej. Zazwyczaj planowane przepływy środków pieniężnych nie znajdują miejsca w ewidencji księgowej jest to pozaksięgowa ewidencja operacyjna nie nosząca znamion ewidencji księgowej. Zawarcie planu w ewidencji pozabilansowej pozwala na określenie wysokości środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.
Pozostałe konta zawarte we wzorcowym planie kont są uzupełnieniem ewidencji bilansowej w zakresie rozchodów środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki. Rozwiązanie takie pozwala na sprawne przygotowanie sprawozdawczości budżetowej wymaganej odrębnymi przepisami.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *