Podsumowanie głównych zmian w CIT na 2017 r.

Niecały miesiąc pozostał podatnikom na zapoznanie się z zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które nastąpią z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z nowelizacją przeprowadzoną dnia 5 września 201 r.

  • Nowa, preferencyjna stawka CIT

Powszechnie już znaną, korzystną zmianą, która nastąpi w nowym roku jest wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 15 %, która będzie miała zastosowanie dla małych podatników (tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000,00 EUR) oraz podatnikom rozpoczynającym działalność w pierwszym roku podatkowym.

Zmianę niewątpliwie należy rozpatrywać pozytywnie, gdyż w praktyce może wesprzeć mniejsze przedsiębiorstwa oraz podatników w początkowej fazie ich działalności gospodarczej.

  • Opodatkowanie aportów z agio

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowanej część będzie wartość przedmiotu wkładu określana w statucie (umowie spółki lub innym dokumencie), z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość ta będzie odbiegać od wartości rynkowej przychód powinien zostać określony w wysokości rynkowej wkładu.

Skutkiem zmiany jest odejście od obowiązującej do końca 201 r. zasady, iż w przedmiotowej sytuacji przychodem podatnika jest wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport. Dodać należy, iż jednocześnie ulegają zmianie przepisy UoCIT w zakresie kosztów uzyskania przychodów – uchylone zostaje ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

  • Doprecyzowanie klauzuli ,,beneficial owner”

Znowelizowane w nowym roku przepisy będą zawierały definicję pojęcia rzeczywistego właściciela (,,beneficial owner”), rozstrzygającej, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania WHT (art. 21 ust. 3 UoCIT) będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem.

  • Tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego

Przepisy UoCIT w nowym roku będą uzależniały możliwość zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych ich dokonania.

W przypadku braku wystarczającego ekonomicznie uzasadnienia, gdy organ podatkowy nabierze uzasadnionych podejrzeń, iż wymiana miała na celu uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania, w konsekwencji będzie brak podstaw do zastosowania zwolnienia takiej transakcji z opodatkowania.

  • Dochody nierezydentów

Nowela doprecyzowuje także katalog dochodów uznawanych za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski m.in. o dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na polskim rynku regulowanym.

Jednocześnie zmiany wprowadzają opodatkowanie w Polsce zbycia w sposób pośredni bądź bezpośredni działów / akcji, praw w spółkach osobowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w których minimum 50 % wartości aktywów pochodzi z nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Wnioski

Nie budzi większych wątpliwości fakt, iż zakres zmian, poza obniżką stawki CIT ma charakter doprecyzowujący, co stawia zmiany w CIT w ,,lepszym świetle” niż np. planowaną nowelę UoVAT wprowadzającą szereg dodatkowych obostrzeń i obowiązków po stronie podatnika.

W mojej ocenie głównym atutem nowelizacji z dnia 5 września 2016 r. jest nie zawarcie w niej pomysłu krążącego po kuluarach ministerstwa dotyczącego Centralnego Rejestru Podatników – znanej instytucji ,,samodonosu”.

Autor: Mateusz Cedro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *