Prawo do ulgi na złe długi – dłużnik nie może być w trakcie upadłości lub likwidacji na dzień dokonania korekty

Podatnicy mający zamiar skorzystać z ulgi na złe długi często mają wątpliwości, czy art. 89a ust.2 pkt 1 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, by warunek niepozostawania dłużnika w stanie upadłości odnosił do daty kiedy to, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, czy też warunek ten odnosić do daty dokonania korekty przez wierzycieli upadłego.

W niniejszym zakresie wypowiedział się NSA w wyroku dnia 12 marca 2018 r., sygn. I FSK 704/16 NSA. Zdaniem Sądu „(…) warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, należy odnieść do momentu dokonania korekty. Należy podkreślić, że w rozpatrywanej sprawie korekta w ramach tzw. ulgi za złe długi została złożona już po zakończeniu postępowania upadłościowego. Nie można zatem uznać, że obowiązki podatkowe dłużnika, skorelowane z działaniami wierzyciela składającego korektę deklaracji VAT-7/D, mogą ingerować w tok postępowania upadłościowego, skoro te zostało już zakończone. Umożliwienie stronie skorzystania z omawianej ulgi nie prowadziłoby również do powstania nadużycia, w sytuacji gdy strona faktycznie nie odzyskała środków wynikających z wierzytelności objętych układem.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *