Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o rachunkowości

Autor: Iwona Misiak, Accounting Manager w Advicero Tax

Podpisana przez nowego prezydenta nowelizacja Ustawy o rachunkowości, na której skorzystają małe przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, zakłada m.in uproszczone zasady rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu podmiotów w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Zgodnie z nowelą małe firmy będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe (składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych). Ponadto jednostki te zwolnione zostaną z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Zwolnienie to będzie możliwe pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przeniesiona i ujawnione przez małe jednostki w informacji dodatkowej. Małe firmy zostały objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zmiana przepisów wprowadza też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

Zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Została przyjęta nowa definicja małej firmy – to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe tworzone przez nie), które spełniają dwa z trzech kryteriów:

  • ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł);
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł);
  • przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Dodatkowo z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych skorzystają także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 1 mln 200 tys. euro.

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jednak nie w całości – odstępstwo wejścia w życie od w/w terminu dotyczy przepisów umożliwiających organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *