Nieodpłatne przekazanie materiałów promujących

Wówczas jednak organy podatkowe znalazły w większości przypadków sojusznika w sądach administracyjnych. Obecnie, mimo zmiany przepisu ustawy o VAT dokonanej ww. nowelizacją oraz związanej z tym zmiany w podejściu sądów, efektem czego jest ukształtowanie się ugruntowanej linii orzeczniczej w tym zakresie, organy podatkowe nadal stoją na stanowisku, że takie przekazania podlegają opodatkowaniu VAT. W pewnych okolicznościach uznają jednak, że nieodpłatne przekazanie towarów VAT nie podlega.
Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której producenci przekazują np. sklepom czy lokalom gastronomicznym bez wynagrodzenia materiały promujące, jak standy, ekspozytury, kiwaki (wobblery), owijki, listwy cenowe, bandery, neony, topery, kasetony, ramy na plakaty itp. Materiały te zawierają logo producenta i służą ekspozycji jego produktów.
W tej kwestii wypowiadał się niejednokrotnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 21 września 2007 r. (IPPP1-443-185/07-2/RK), 29 maja 2008 r. (IPPP1/443-568/08-2/SM) czy 4 grudnia 2008 r. (IPPP1/443-1750/08-2/SM).
Warto jednak podkreślić, że w stanach faktycznych przedstawionych we wnioskach o te interpretacje, wnioskodawcy (producenci) zastrzegali sobie własność przekazywanych materiałów oraz prawo do kontroli należytego i zgodnego z przeznaczeniem ich używania przez podmioty, którym zostały one przekazane.
Właśnie ze względu na tą okoliczność przekazania organy uznawały czynność za nieopodatkowaną VAT. Uznawały bowiem, iż w takim wypadku nie mamy do czynienia z dostawą towaru, gdyż nie dochodzi tu do przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzania materiałem promocyjnym jak właściciel, co jest niezbędną przesłanką jej zaistnienia. Istotne, iż w ocenie organów powyższego nie zmienia fakt, że większość z przekazanych materiałów ma charakter jednorazowego użytku i nigdy nie zostaje zwrócona producentowi.
Zdaniem organów tego typu przekazania powinny być rozpatrywane w kategoriach usługi. Świadczonej wszakże bez wynagrodzenia. Nieodpłatne świadczenie usług podlega natomiast opodatkowaniu VAT tylko wówczas, jeśli nie wykazuje związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika. W rozpatrywanych przypadkach organy nie miały zaś wątpliwości, że przekazanie wspomnianych materiałów promujących taki związek miało. Celem przekazań było bowiem wsparcie oraz wzmożenie sprzedaży produktów producenta. W konsekwencji brak podstaw do uznania ich za podlegającego opodatkowaniu nieodpłatne świadczenia usług.
Podsumowując, sposobem na złagodzenie restrykcyjnego stanowiska organów podatkowych odnośnie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów może być nadanie przekazaniu charakteru usługi, tak aby z prawnego punktu widzenia nie dochodziło do przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Należy wszakże mieć na uwadze, iż rozwiązanie to, przede wszystkim ze względów biznesowych, nie zawsze będzie mogło znaleźć zastosowanie.

Jedna myśl na temat “Nieodpłatne przekazanie materiałów promujących”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *