Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2017 r.

Sejm RP podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W przedmiotowym okresie deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku., a same wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł względem poprzedniego roku.

Jak wynika ze sprawozdania RM, dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 %.

Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z -2,3% do -1,7%.

Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także znacząca w odniesieniu do założeń redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie  o 3,4 mld zł długu publicznego.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł, co oznacza, iż w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 %.

Z danych wynika również wzrost Produktu Krajowego Brutto, który wyniósł 4,6 %, tj. o 1,6 pkt proc. więcej niż w 2016 roku i najwięcej od 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *