Skrót ze 101 posiedzenia Sejmu

  • spory sądowe dotyczące komunikacyjnego OC będą rozstrzygane przez sądy w całym kraju w wyniku nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
  • zwolniono przejściowo niszowych uczestników rynku płatności kartą z przepisów UE dotyczących prowizji w wyniku nowelizacji ustawy o usługach płatniczych;
  • dotacje z budżetu państwa do NFZ na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych będą rozliczane ryczałtem w wyniku uchwalonej ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018;
  • państwo zrefunduje część kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • zmieniono zasady dotyczące zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących firmy w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  • Marszałkowie województw będą wierzycielami w ściąganiu należności związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Opłata reklamowa będzie dochodem gminy w wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  • ułatwiono procedury dotyczące zakładania stowarzyszeń w wyniku nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw;
  • Państwo wesprze kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej w spłacie rat;
  • Zlikwidowani bankowy tytuł egzekucyjny w wyniku nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *