Słowacki system podatkowy

Mając na uwadze znikomą w porównaniu z innymi krajami UE ilość potencjalnych klientów, rynek słowacki nie należy do grona najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biznesowych. Bliskie położenie względem Polski, podobna mentalność prowadzenia działalności oraz mniejsze w pewnym stopniu obciążenia fiskalne spowodowały, iż prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji może wydawać się polskim przedsiębiorcom atrakcyjnym rozwiązaniem.

Wykorzystywana do niedawna klauzula tax sparing, znajdująca się w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją czyniła ten kraj interesującym dla polskich rezydentów podatkowych.

Działalność gospodarcza na Słowacji – formy

Przed dokonaniem analizy słowackiego systemu podatkowego należy zwrócić uwagę na formy prowadzenia działalności gospodarczej, które co do zasady, nie różnią się od form znanym nam w Polsce.

Zgodnie z przepisami słowackiego KSH (słow. Obchodný zakonnik) działalność gospodarczą na Słowacji można prowadzić oprócz indywidualnej działalności gospodarczej również w formie spółek, podzielonych podobnie jak to jest na gruncie polskich przepisów, na:

 1. Osobowe:
 • Spółka jawna (słow. skrót v.o.s.).
 • Spółka komandytowa (słow. skrót k.s.).
 1. Akcyjne:
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (słow. skrót s.r.o.).
 • Spółka akcyjna (słow. skrót a.s.).

Pierwsza ze spółek osobowych, spółka jawna (słow. skrót v.o.s.) tworzona jest przez przynajmniej dwóch wspólników występujących pod jedną nazwą handlową oraz odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki wspólnie i niepodzielnie. Spółkę jawną może reprezentować każdy ze wspólników, na zasadach uzgodnionych w umowie spółki.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa (słow. skrót k.s.), w której co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości swojego wkładu, i co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) całym swoim majątkiem. Do prowadzenia spraw handlowych spółki upoważnieni są wyłącznie komplementariusze, którzy są równocześnie jej organami statutowymi, a w pozostałych sprawach decyzje podejmowane są wspólnie przez komplementariuszy i komandytariuszy większością głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Słowacka spółka z o.o. (słow. skrót s.r.o.) jako spółka akcyjna posiada kapitał zakładowy (co najmniej 5.000,00 euro) wniesiony przez maksymalnie 50 wspólników lub minimalnie 1 wspólnika (wysokość wkładu każdego wspólnika musi wynosić minimum 750,00 euro). Spółka za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, a organami spółki jest walne zgromadzenie wspólników, przedstawiciele i rada nadzorcza.

Ostatnia ze form prowadzenia działalności na Słowacji – kapitałowa Spółka akcyjna (słow. skrót a.s.) założona przynajmniej przez jednego założyciela (o ile jest on osobą prawną – w przeciwnym wypadku niezbędni są dwa założyciele). Kapitał zakładowy słowackiej S.A. w kwocie nie niższej niż 25.000,00 euro, podzielony jest na określoną liczbę akcji o określonej wartości nominalnej a spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Organami spółki jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd i rada nadzorcza.

Mając na uwadze powyższe krótkie charakterystyki spółek poprzez, które można prowadzić działalność gospodarczą na Słowacji należy zauważyć, iż nie różnią się one w znaczny sposób z formami prowadzenia działalności z jakimi mamy do czynienia w Polsce.

 Podstawy systemu podatkowego Słowacji

Nawet po wstępnej analizie przepisów słowackiego prawa podatkowego można stwierdzić, iż podstawowe regulacje i zasady, poza nielicznymi wyjątkami, są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce.

System podatkowy obowiązujący u naszych południowych sąsiadów składa się z:

 1. Podatku dochodowego uregulowanego w ustawie nr 595/2003.
 2. Podatku od wartości dodanej (VAT) uregulowanego w ustawie nr 222/2004.
 3. Podatku lokalnego uregulowanego w ustawie nr 582/2004.
 4. Podatku akcyzowego uregulowanego osobno dla:
 • Wina w ustawie nr 104/2004.
 • Piwa w ustawie nr 107/2004.
 • Wyrobów tytoniowych w ustawie nr 106/2004.
 • Spirytusu w ustawie nr 105/2004.
 • Oleju mineralnego w ustawie 98/2004.
 • Energii elektrycznej, węgla i gazu ziemnego w ustawie 609/2007.

Podatek dochodowy na Słowacji

Przedmiotem opodatkowania podatek dochodowy na Słowacji są dochody osób fizycznych i osób prawnych oraz sposób płacenia i poboru podatku. Interesującym rozwiązaniem słowackiego systemu podatkowego była również stała (do 31 grudnia 2012 r.) stawka podatku dla wszystkich rodzajów przychodów – 19 % co miało duże znaczenie w porównaniu z polskimi progami podatkowymi w PIT. Co istotne, ww. stawka była taka sama dla osób fizycznych (slow. Živnostenský zákon) i osób prawnych (slow. Obchodný zákonník).

Od 2013 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 23 %, natomiast stawka podatku dochodowego od osób fizycznych uzależniona jest podobnie jak w Polsce od skali podatkowej i wynosi 19 % w przypadku, gdy dochód osoby fizyczne  nie przekroczył kwoty 35.022,00 euro a po przekroczeniu  limitu kwotowego 25 %.

Zgodnie z przepisami o podatku chodowym, podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym na terenie Słowacji jest:

 1. osoba fizyczna mająca stale przebywająca albo zazwyczaj przebywająca na terytorium Republiki Słowackiej (tzn. osoba nie mająca stałego pobytu, ale przebywająca przynajmniej 183 dni na terytorium Republiki Słowackiej w danym roku kalendarzowym, w sposób ciągły albo w kilku okresach; do takiego okresu zaliczany jest każdy, nawet zaczęty dzień pobytu),
 2. osoba prawna, mająca na terytorium Republiki Słowackiej siedzibę albo miejsce rzeczywistego zarządzania (tzn. miejsce, gdzie są podejmowane decyzje o charakterze kierowniczym i gospodarczym organów statutowych i organów nadzorczych osoby prawnej, nawet jeśli adres tego miejsca nie jest wpisany do słowackiego Rejestru Handlowego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *