Korekta sprawozdania finansowego

Obowiązek zmiany sprawozdania finansowego istnieje tylko do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i w odniesieniu do bardzo ważnych zdarzeń.

MSR 10 zawiera przykładowy katalog takich zdarzeń, których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sprawozdania ale także powiadomienia biegłego rewidenta o tej zmianie. Takimi zdarzeniami mogą być:

  • rozstrzygnięcie sprawy sądowej po dniu bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązanie jednostki – należy skorygować uprzednio utworzoną rezerwę lub utworzyć dodatkową rezerwę, a nie tylko ujawnić informację o zobowiązaniu warunkowym w informacji dodatkowej,
  • uzyskanie informacji po dniu bilansowym o tym, że na dzień bilansowy nastąpiła utrata wartości składnika aktywów lub że kwota wcześniej ujętego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów powinna zostać skorygowana. Informacjami takimi mogą być przykładowo bankructwo klienta, które następuje po dniu bilansowym (korekta wartości bilansowej należności), sprzedaż zapasów dokonana po dniu bilansowym po cenie niższej niż wartość przyjęta do wyceny (korekta wartości bilansowej zapasów),
  • ustalenie po dniu bilansowym kwoty wypłat z zysku lub premii, jeżeli na jednostce ciążyło na dzień bilansowy prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do dokonania wypłat, do których tytuł powstał w wyniku zdarzeń mających miejsce przed tą datą,
  • wykrycie oszustw lub błędów wskazujących na nieprawidłowość sprawozdania finansowego.

Warto podkreślić, że jednostka nie ma obowiązku informowania czytelnika sprawozdania finansowego o fakcie wprowadzania zmian do tego sprawozdania. Czytelnik otrzymuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna
Art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym

Jedna myśl na temat “Korekta sprawozdania finansowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *