Przychód z tytułu sprzedaży bonu towarowego

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy zwrócić uwagę na charakter prawny bonu towarowego, z którego wynika, że nie stanowi on sam w sobie towarem, lecz jest dokumentem uprawniającym do zakupu towaru. Bon towarowy  jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym posiadacza do jego wymiany na towar.
Mając na uwadze charakter prawny bonu towarowego należy stwierdzić, iż jego zbycie jest w istocie sprzedażą prawa majątkowego. Tym samym w opisywanej sytuacji do rozpoznania przychodu ze sprzedaży bonów zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP). Na mocy wskazanej regulacji prawnej za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Przychód po stronie sprzedającego bony będzie zatem powstawał w dacie ich zbycia. Jednakże moment powstania przychodu nie może być późniejszy niż dzień wystawienia faktury – jeżeli Czytelnik dokumentuje zbycie bonów poprzez wystawienie faktury – albo uregulowania należności (zapłaty za bony).
Nie jest uprawnione twierdzenie, że przychód po stronie sprzedającego bony powstaje dopiero w chwili wydania towaru na rzecz ostatecznego klienta. Przychód nie powstaje w momencie realizacji bonu towarowego, ale jak wskazano powyżej w dacie jego zbycia. Dotyczy to również w przypadku, gdy klient ostateczny nie wykorzysta w pełni wartości bonu. W tej sytuacji dla Spółki przychodem będzie kwota uzyskana ze sprzedaży bonu.

Jedna myśl na temat “Przychód z tytułu sprzedaży bonu towarowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *