Czy odliczając stratę z lat ubiegłych od dochodu podatkowego należy ten fakt zaewidencjonować w księgach na kontach?

Powyższe oznacza, iż nie ujmuje się straty podatkowej bezpośrednio w księgach rachunkowych. Choć możliwe jest jej ujecie pomocniczo – na kontach pozabilansowych.

Pośrednio jednak skutek straty bilansowej może być widoczny w bilansie – jeśli jednostka jest zobligowana do poddania sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta można, z uwzględnieniem zasady ostrożności, w związku ze stratą podatkową utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Księguje się je:

  • Wn Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • Ma Podatek dochodowy (Obciążenia wyniku finansowego).

Jak widać będą one zmniejszały efektywne obciążenie wyniku finansowego i tym samym podwyższały wynik finansowy netto.

Przypomnę ze zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654) o wysokość straty można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Należy pamiętać, że straty podatkowe mogą być rozliczane wyłącznie przez tych podatników, którzy stratę taką ponieśli. Wobec tego przy ustalaniu dochodu lub straty nie uwzględnia się straty podmiotów przekształcanych (tj. łączonych, przejmowanych lub dzielonych), w tym również straty przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyjątek stanowią jedynie straty przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe. Warto dodać, że postawienie podatnika w stan likwidacji lub upadłości nie pozbawia go prawa do odliczenia straty z lat ubiegłych (jest to nadal ta sama osoba prawna).

Podstawa prawna:
Art. 37 ustawy o rachunkowości
art. 7 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *