Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

W stanowisku odniesiono się do następujących zagadnień:

  • Dowody księgowe w tym dowody tworzone automatycznie,
  • Uproszczenia w kontroli dowodów księgowych
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w szczególności język prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostce i poza jednostką
  • Prowadzenie ksiąg  przy wykorzystaniu serwera znajdującego się poza miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Wprowadzanie danych do księg. rachunkowych
  • Zamykanie ksiąg rachunkowych
  • Zmiana systemu finansowo księgowego w ciągu roku obrotowego

Stanowisko Komitetu zawiera wskazówki w zakresie wyżej wymienionym, nie wprowadza nowych regulacji, jedynie wyjaśnia stosowanie przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Co należy podkreślić stanowisko uwzględnia już zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o rachunkowości wprowadzone poprzez ustawę o prowadzeniu działalności na terenie RP poza

KSR zdefiniował kluczowe pojęcia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
W szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych to dokonywanie w księgach rachunkowych w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie dowodów księgowych, zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym oraz ich grupowanie i uzgadnianie.

System komputerowy z kolei to sprzęt komputerowy, a więc urządzenia lub grupa połączonych lub powiązanych ze sobą urządzeń wraz z oprogramowaniem, na które składa się zbiór programów i funkcji, umożliwiające przetwarzanie danych.
System finansowoksięgowy określany w skrócie systemem FK to część składowa systemu komputerowego umożliwiająca przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Raport księgowy to zestawienie informacyjne o określonej strukturze, sporządzane na podstawie danych zawartych w księgach rachunkowych.

Podstawa prawna
Uchwała nr 5/10 Stanowisko Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *