Zwolnienie z opodatkowania VAT usług medycznych należy rozumieć szeroko

Sprawa dotyczyła usług nie polegających bezpośrednio na świadczeniu opieki zdrowotnej dla pacjentów. Podatnik zajmował się bowiem oddzielaniem komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od pacjenta. Następnie pomnażał komórki w celu ich ponownego wszczepienia pacjentom dla celów terapeutycznych. Przy czym mogły one być wszczepiane zarówno osobom, od których je pobrano jak i osobom trzecim. Zdaniem ETS, takie czynności stanowią świadczenie opieki medycznej, które korzysta ze zwolnienie z opodatkowania VAT, przewidzianego w przepisach Dyrektywy VAT.

W ocenie ETS, zwolnienia przewidziane w Dyrektywie VAT są autonomicznymi pojęciami prawa wspólnotowego. Powinny być one interpretowane w sposób jednolity we wszystkich krajach tak aby uniknąć rozbieżności w działaniu systemu podatku VAT. Ich interpretacja powinna być dokonywana w sposób ścisły, ale zgodny z celami jakiemu mają służyć oraz zasadą neutralności podatkowej. Dlatego oceniając czy dane usługi medyczne są zwolnione z opodatkowania VAT należy badać ich cel. Przy czym jak zauważył Trybunał cel terapeutyczny należy rozumieć szeroko, nie nadając mu wąskiego znaczenia.

Powyższe rozważania Trybunału są niezwykle istotne w kontekście zmian, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami zwolnieniu podlegały praktycznie wszelkiego rodzaju usługi medyczne niezależnie od ich charakteru. Takie ukształtowanie przepisów było jednak niezgodne z Dyrektywą VAT. Dlatego ustawodawca zdecydował się dostosować polskie przepisy do regulacji wspólnotowych i ograniczyć zakres zwolnienia usług medycznych. W konsekwencji od nowego roku zwolnieniu z VAT będą podlegały tylko usługi mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.

Zawężenie katalogu zwolnienia oraz jego opisowa definicja sprawia, iż znaczenia nabierze utrwalona w orzecznictwie ETS interpretacja przepisów Dyrektywy, bowiem na tej podstawie będzie określany zakres zwolnienia z opodatkowania VAT. W rezultacie podatnicy świadczący usługi medyczne powinni zwrócić szczególną uwagę na orzecznictwo ETS w tym na opisywany wyrok.

ETS wskazał, bowiem w nim, iż zwolnieniu będą podlegały także usługi stanowiące część procedury medycznej, pod warunkiem, iż są one zasadniczym samoistnym i nieodłącznym elementem tej procedury, w przypadku której żadnego etapu nie można w sposób praktyczny przeprowadzić odrębnie od pozostałych etapów. Ponadto, dla uznania danych usług za zwolnione z opodatkowania nie ma znaczenia okoliczność czy są one wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Na powyższą ocenę nie wpłynie również okoliczność, iż rezultat usługi jest porównywalny do produktu farmaceutycznego nie podlegającego zwolnieniu z opodatkowania VAT. Usługi medyczne powinny bowiem być oceniane w sposób niezależny, tylko i wyłącznie na podstawie ich własnego charakteru, bez względu na dostępność zamienników opodatkowanych VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *